.eurocom

Prejs? na obsah

Hlavná ponuka

K?ú?om k úspechu je spokojný zákazník. Naplni? jeho o?akávania je náro?ný proces, na ktorom sa podie?a mnoho ?udí. Zamestnanci spolo?nosti svojím úsilím, umom a skúsenos?ami tento proces dokonale zvládajú a nap?ňajú ho do najmen?ích detailov. Preto si ná? zákazník mô?e by? istý, ?e sa o neho v oblasti nákupov kancelárskych potrieb stará naozajstný odborník.

KANCELÁRSKE POTREBY

REGISTRA?NÉ PODKLADNE

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Portfólio na?ich produktov je naozaj ?iroké: kancelársky papier, obaly, obálky, ?anóny a zaklada?e, korkové nástenky a tabule, skartova?ky a mnohé ?al?ie kancelárske potreby. Viac...

Eurocom je predajcom a servisným strediskom pre fi?kálne registra?né pokladne zna?iek QUORION, WISDOR, VAROS. Ponúka zákazníkom komplexné rie?enia pokladní a pokladni?ných systémov s mo?nos?ou prepojenia na ekonomický softvér. Zdarma ponúkame poradenstvo, preto?e “Prioritou je spokojný zákazník “. Viac...

Ponúkame vám kamerové systémy, ktoré sa stále viac stávajú sú?as?ou be?ného ?ivota. Pou?ívajú sa v?ade tam, kde je potrebné monitorova? dianie a vyhodnocova? udalosti v reálnom ?ase alebo zo záznamu, ale hlavne chránia Vás a Vá? majetok. Viac...

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky